Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem („Regulamin”) dotyczącym zasad funkcjonowania i korzystania z naszego serwisu.

I. Założenia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin zawiera zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu Xoto, w szczególności prawa i obowiązki administratora Serwisu i jego Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną.
 2. Xoto jest stroną agregującą recenzje filmowe i platformą pozwalającą użytkownikom zdobyć informacje o filmach i wymieniać opinie na ich temat.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku „Regulamin” w stopce Serwisu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

II. Definicje

 1. Administrator/Usługodawca – XO z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-588, przy ulicy ul. Hanki Czaki 2/6. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną, w tym w szczególności usługę udostępnienia zasobów i funkcjonalności Serwisu.
 2. Serwis — internetowy portal Xoto, zlokalizowany pod adresem internetowym http://www.xoto.pl lub w innych rozszerzeniach domenowych „xoto” zarządzanych przez Administratora.
 3. Konto – przypisane do Użytkownika miejsce w Serwisie, umożliwiające korzystanie z części usług Serwisu. Dostęp do konta wymaga zalogowania się za pośrednictwem serwisu Facebook.
 4. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, na warunkach określonych w Regulaminie. Przedmiot Umowy stanowi nabycie praw do korzystania z Usług na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Użytkownik – każda osoba prawna i pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług Serwisu lub osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usług.
 6. Usługi – usługi stanowiące usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.).

III. Zawarcie umowy

 1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników Usługi. Usługi obejmują w szczególności:
 2. Usługi świadczone na rzecz wszystkich Użytkowników m.in. możliwość przeglądania zasobów Serwisu, w tym zbioru ocen i recenzji filmowych oraz raportów; możliwość korzystania z wyszukiwarki, możliwość oglądania zwiastunów.
 3. Usługi świadczone na rzecz Użytkowników Zarejestrowanych m.in. możliwość oceniania filmów i wpisywania własnych recenzji.
 4. Z chwilą skorzystania z Usług, pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną. W takim przypadku, korzystając z Usług, Użytkownik oświadcza, że akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.

IV. Rejestracja i korzystanie z konta

 1. Rejestracja konta jest nieodpłatna, dobrowolna i nie jest konieczna do korzystania z części Serwisu. Pozwala jednak na korzystanie z większej ilości funkcji Serwisu, w tym na wystawianie ocen i wpis recenzji.
 2. Użytkownik w celu dokonania rejestracji powinien uruchomić aplikację komputerową umożliwiającą korzystanie z Serwisu z wykorzystaniem zewnętrznych danych autoryzacyjnych (np. Facebook Connect). Użytkownik musi również zaakceptować Regulamin poprzez kliknięcie na odpowiednią ikonę.
 3. Użytkownik rejestrując się w Serwisie i tworząc Konto podaje w tym celu dane obejmujące dane osobowe, określone w treści punktu VII, ust. 5 Regulaminu w sposób i na zasadach tam określonych. W przypadku rejestracji za pośrednictwem aplikacji komputerowej, korzystanie z Serwisu będzie umożliwione poprzez wykorzystanie zewnętrznych danych autoryzacyjnych.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta:
 5. w przypadku rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego: za pomocą adresu poczty elektronicznej oraz hasła podanych przy rejestracji
 6. w przypadku rejestracji za pośrednictwem aplikacji komputerowej: za pomocą zewnętrznych danych autoryzacyjnych.
 7. Rejestracja Konta jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika następujących oświadczeń:
  • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  • dane podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę, określonych w treści punktu VII, ust. 5 Regulaminu, dla celów należytego wykonania Umowy oraz innych, w przypadkach określonych w treści Regulaminu,
  • wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i wiadomości od Administratora
  • umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.
 8. Administrator może odmówić utworzenia Konta albo zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli Login jest już używany w ramach Serwisu lub jeżeli poweźmie on uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest on sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Administratora. W takim przypadku Administrator może również zablokować świadczenie Usług Użytkownikowi.

V. Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik ma możliwość między innymi przeglądania informacji, ocen i recenzji o filmach, oglądania zwiastunów i klipów wideo.
 2. Zarejestrowany Użytkownik posiadający Konto dodatkowo ma możliwość wystawiania ocen, wpisywania recenzji i dodawania komentarzy.
 3. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto i nie może udostępniać Konta innym osobom ani korzystać z Kont należących do innych osób. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać innym hasła do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 4. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  • przestrzegania postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów,
  • szanowania innych Użytkowników i ich praw oraz praw osób trzecich,
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu, w tym działalności polegającej na manipulowaniu ocenami zamieszczonymi w Serwisie.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad wspomnianych w ust. 4, Administrator ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik nie będzie zgłaszał roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku usunięcia z Serwisu.
 6. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane osobowe i treści umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych oraz praw do ochrony wizerunku. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści przedstawiających lub odnoszących się do osób trzecich lub innych Użytkowników, oświadcza On również, że uzyskał zgodę tych osób na umieszczenie tych treści.
 7. Użytkownik, umieszczając swoje dane, wizerunek, profil lub treści Użytkownika, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora.
 8. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. W szczególności zabrania się umieszczania treści sprzecznych z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w tym treści i zdjęć:
  • o charakterze erotycznym, pornograficznym, obscenicznym,
  • zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
  • obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.),
  • naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób,
  • upowszechniających techniki łamania danych, wirusy
  • naruszających prawo do prywatności,
  • tekstów, zdjęć itp. zawierających materiały chronione prawem autorskim nie będącym w posiadaniu Użytkownika,
  • zdjęć dokumentów, kart kredytowych oraz osobistych informacji finansowych,
  • tekstów, zdjęć opisujących, promujących lub dostarczających instrukcji do działań niezgodnych z prawem lub działań choćby potencjalnie niebezpiecznych,
  • jakichkolwiek innych uznanych przez Administratora za niepożądane, sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe.
 9. Zabrania się również działalności Użytkowników polegającej na:
  • rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej, reklam towarów, usług oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej w Serwisie,
  • zamierzonym wpływaniu na innych Użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia poprzez wysyłanie napastliwych i/lub kontrowersyjnych i/lub nieprawdziwych przekazów
  • propagowaniu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie serwisów zamieszczających treści lub proponujących działania naruszające postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub też zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności serwisów oferujących treści, których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich
  • łamaniu ogólnie przyjętych zasad netykiety,
  • kopiowaniu części lub całości Serwisu w tym kodu źródłowego lub wykorzystywaniu go w celach zarobkowych
 10. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia postanowień ust. 8 i 9 powyżej przez Użytkownika, Administrator będzie uprawniony do usunięcia wszelkich treści tego Użytkownika oraz jakichkolwiek efektów jego działalności w Serwisie, jak i zablokowania lub usunięcia Konta.
 11. Opracowywanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, łączenie z innymi materiałami, zasobów i treści Serwisu, do których prawa autorskie majątkowe należą do Administratora oraz odsyłanie do nich czy sprzedaż za pośrednictwem narzędzi innych niż udostępnione w Serwisie jest zabronione.

VI. Wstrzymanie/zaprzestanie świadczenia Usług

 1. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez złożenie oświadczenia woli w celu rozwiązania Umowy za pośrednictwem maila przesłanego na adres email: pomoc@xoto.pl
 2. Użytkownik może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres: XO Hanki Czaki 2/6 01-588 Warszawa, bądź mailowo na adres: pomoc@xoto.pl
 3. Administrator może rozwiązać Umowę i usunąć Konto w sytuacji naruszenia postanowień punktu V. ust. 8 i 9, podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników, Serwisu lub Administratora lub wykorzystywania Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem.
 4. Administrator ma prawo do rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem, którego Konto było nieaktywne przez okres ostatnich sześciu miesięcy.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu.

VII. Ochrona prywatności

 1. Administrator postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i chroni prywatność oraz dane osobowe Użytkowników.
 2. Dane osobowe Użytkowników zbierane są wyłącznie na potrzeby Serwisu i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych Administratora, a po wyrażeniu odpowiedniej zgody akcji promocyjnych i reklamowych także innych podmiotów.
 3. Wszystkie zebrane przez Administratora dane osobowe (czy to w formularzu rejestracyjnym, czy w inny sposób) są chronione i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem polskim w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 4. Dane nie będą sprzedawane ani użyczane żadnym osobom postronnym, firmom ani instytucjom. Wyjątek stanowią następujące sytuacje: gdy Użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie tych danych, na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu w myśl obowiązującego prawa.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych:
  • podanych przez Użytkownika w ramach formularza rejestracyjnego lub uzyskanych za pośrednictwem aplikacji używanej do logowania w Serwisie: nickname, adres e-mail, datę urodzenia, płeć, imię i nazwisko (opcjonalnie);
  • adresu IP Użytkownika oraz określonej na jego podstawie miejscowości, w której Użytkownik mieszka,
  • numer ID właściwy dla danego zarejestrowanego Użytkownika, przypisany w Serwisie lub w innym w ramach oraz w połączeniu, z którym realizowane są usługi w ramach Serwisu;
 6. Serwis posługuje się technologią cookies (zwanych po polsku „ciasteczkami”), która pozwala na spersonalizowanie treści w serwisie do potrzeb Użytkownika i ułatwia nawigację w serwisie. Pliki te pozwalają również na ustalenie danych statystycznych na temat ruchu w Serwisie. Pliki cookie są przekazywane do przeglądarek internetowych użytkowników Serwisu i następnie są przechowywane w pamięci komputerów użytkowników i odczytywane przez serwery przy każdorazowym połączeniu z Serwisem. Wszystkie zgromadzone pliki cookie są wykorzystywane jedynie w celach statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i atrakcyjność Serwisu.
 7. W Serwisie prócz plików cookie zbierane są również adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki cookie, są one wykorzystywane w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu. Numery IP mogą być udostępnione upoważnionym organom, na podstawie przepisów prawa.
 8. Użytkownik Serwisu posiadający Konto ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia danych użytkownik traci możliwość z korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis usług.

VIII. Prawa i ograniczenie odpowiedzialności Administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich w szczególności do zamieszczania w Serwisie reklam.
 2. Wszelkie Prawa do Serwisu z wyłączeniem treści pochodzących od Użytkowników oraz materiałów pochodzących od innych producentów, dystrybutorów i usługodawców przysługują Administratorowi.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści Użytkowników w tym za ich recenzje. Treści te nie pochodzą od Administratora. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do ich: redagowania, skracania bądź usunięcia w przypadku jeśli będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
 4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania osób trzecich, ani za wykorzystanie przez nie w jakikolwiek sposób danych zarejestrowanych Użytkowników, niezgodnie z celem działania Serwisu lub szkodliwe dla Użytkowników, w tym w szczególności w przypadku włamania się osoby trzeciej na Konto Użytkownika.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.

IX. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem z Serwisu dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy mogą być przesyłane w formie pisemnej na adres Administratora.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika, wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji Usługi, której dotyczy reklamacja oraz treść i uzasadnienie reklamacji.
 3. Administrator dołoży starań by w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, została ona rozpatrzona. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany tą samą drogą o zajętym stanowisku.

X. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników w formie publikacji na łamach Serwisu
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zamknięcia Serwisu i całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie, bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników na łamach Serwisu i poda adresem strony www, na której publikowany jest nowy Regulamin.